انتاریو

عکس تزیینی می باشد.

خرید خانه اموات!

بیل استیل پنجاه ساله است، کارگر جمع آوری زباله در انتاریوست، اما به «امور امواتی» خیلی علاقه دارد. برای همین تصمیم گرفته زندان قدیمی…