انتاریو

تیم هود اک رهبر حزب محافظه کار انتاریو (راست) ریچارد سیــانو Richard Ciano (چپ) پرزیدنت جدید حزب محافظه کار انتاریو

تیم هوداک میماند

ریچارد سیانو پرزیدنت جدید حزب حزب محافظه کار انتاریو در انتخابات پارلمان استان رقابت تنگاتنگی با حزب لیبرال داشت… در نهایت لیبرالها پیروز شدند….