کانادا

ROM_02

بچه های «رام»

ایران باستان قهرمانان بسیار دارد. آرش کمانگیر، کاوه آهنگر، حلاج سربدار. شاعران و عارفان و ادیبانش هزاران اند. رودکی، فردوسی، خیام، مولوی و عطار….