کانادا

عکس از آرشیو سلام تورنتو

اظهارات شاهد سوم در دادگاه ژیان قمیشی

سومین زنی که در دادگاه رسیدگی به اتهامات تهاجم جنسی ژیان قمیشی شهادت داد، گفت در حال بوسیدن یکدیگر روی نیمکت در گوشه دور افتاده ای از پارک بودند که: «ناگهان دست و دندانش را روی شانه های خود حس کردم، بعد دستانش دور گلوی من بود و می فشرد.»