مقالات

wire

تداوم نفرت

 شعله خلیلی حادثه نیست. اتفاق نیست. کار یک روز، یک هفته، یک ماه نیست، نفرتی که سرباز آمریکایی را در افغانستان در دل شب…