مقالات

Prticipate

گفتم ، گفت

خانمی که شمرده صحبت می کرد و به احترام، با سابقه ای قریب به 20 سال زندگی در کانادا، آشنا به بعضی نکات و آگاه از…

It's safe

خیابان دو طرفه

تلفن زنگ می زند. گوشی را بر می دارم. شخصی است با دلی پر از شکایت و اعتراض و انتقاد. اسمش را می پرسم. حاضر نیست بگوید….

Canada

اُ کانادا!

بیست سال پیش کمتر کسی با کلمه کامپیوتر آشنا بود و نام “اینترنت” را هیچ کس نشنیده بود. امروز شما می توانید از نزدیک قطب شمال…

Sickkids

به عمل کار برآید

روز جمعه اول جون به دعوت دوست گرامی علیداد مافی نظام که هم عضو هیأت مدیره کنگره ایرانیان کانادا و هم موسس سازمان غیرانتفاعی West…