مقالات

Hands

یک دست یا یکدست!

ساختمان هایی عظیم، سالن های وسیع، دیوارهای بلند، پنجره هایی فراخ. پرده های گرانقیمت زری باف و رنگارنگ و آویزان از ارتفاع بلند که شانه کج کرده و…