مقالات

دیکشنری ها در تعریف  Alternative Facts  می گویند: یعنی دروغ، غیر واقعی، جعل.

واقعیت های بدلی

از هفته گذشته استفاده از عبارت «واقعیت بدلی» Alternative Facts دوباره رایج شده. این عبارت اول بار در کتاب 1984 نوشته جورج اورول نویسنده…