مقالات

fall

سقوط آهسته؟!

کره زمین به گردش به دور خود و به دور خورشید ادامه خواهد داد. این گردش هم، مثل هر پدیده دیگر، حتما پایانی دارد….