avatar

شادی موسوی نیا

دانشجوی دانشگاه تورنتو و همکار سلام تورنتو، در فعالیتهای اجتماعی گوناگون، با تمرکز بر مسائل نوجوانان و جوانان، مشارکت می کند و در این زمینه ها می نویسد.

گروهی از داوطلبان سازمان حمایت از نوجوانان ایرانی-کانادایی به همراه Jason Kenney، وزیر شهروندی، مهاجرت و چند فرهنگی کانادا (نفر سوم از سمت چپ) و شهرام صارمی، 
رئیس سازمان حمایت از نوجوانان ایرانی-کانادایی (نفر اول از سمت چپ)

نوجوانان ایرانی-کانادایی تنها نیستند سازمان حمایت از نوجوانان ایرانی-کانادایی برای موفقیت کودکان ایرانی تبار و همچنین دیگر نژادها با ارائه فعالیت های علمی، هنری و ورزشی، تلاش می کند

سازمان حمایت از نوجوانان ایرانی-کانادایی(IC Youth Organization) ششمین مراسم سالانه جمع آوری کمک های مالی خود را در روز شنبه ١٦ فوریه ٢٠١٣ برگزار…