avatar

دیگر

david-mousavi

پشتیبانی از نامزدی دیوید موسوی یادداشتی برای سلام تورنتو

هیراد ظفری و کوروش هوشمند با معدل 94 درصد دانش آموزان آموزش و پرورش ناحیه تورنتو بودند. هیراد به عنوان رئیس و کوروش به عنوان نایب رئیس شورای دانش آموزان انتاریو بودند که دوره آنها اخیرا به اتمام رسید. شورای آنها نمایندگی بیش از 2 میلیون دانش آموز انتاریو را به عهده داشت. هر دو آنها در ایران متولد شده اند و اکنون به عنوان دانش آموزان استثنایی در تشویق نوجوانان برای شرکت در سیاست بسیار فعال هستند. اخیرا روزنامه های تورنتواستار و گلوب اندمیل از این دو به عنوان مدافعان موضوعات جوانان نام بردند.