Salam Toronto

March 8, 2018 T: (905) 889-2526 1396 اسفند 17 پنجشنبه Salam Toronto Weekly B 58 جدول سودُکو را چگونه حل کنیم؟ برخلاف جدول کلمات متقاطع، برای حل این سرگرمی، احتیاج به دانستن هیچ زبان خاصی نیست، حتی احتیاجی هم به جمع و ضرب و تفریق و تقسیم و شمردن اعداد نیست. شما فقط باید به سادگی را در هر خط (چپ به راست)، هر 9 تا 1 اعداد خانه 9 ستون(بالا به پایین) و هر مربع (جدول های ای داخل جدول اصلی) به ترتیبی که گفته می شود، ردیف کنید. یک راهکار ساده در ابتدای بازی، فکر خانه ای) یا بهتر 9 کردن به مربع ها (جدول های بگوییم، مجموعه مربع هاست. به دنبال جفت یک عدد بگردید و از طریق آن سومی را هم پیدا کنید. را 7 اگر در مربع بالا سمت چپ و مربع میانی عدد 7 دارید، پس دیگر کار خیلی سخت نیست، باید عدد سوم را در یکی از خانه های مربع بالا سمت راست بگذارید. حالا همین کار را به صورت افقی و عمودی را بیابید. اگر 7 نیز تکرار کنید تا خانه مناسب عدد پیدا کردید، آن را در گوشه 7 دو جایگاه برای عدد مربع یادداشت کنید و به سراغ خانه های بعدی بروید. در مربع های نه خانه ای سمت 7 به اعداد در مربع 7 چپ(عمودی) جدول بالا دقت کنید. یک 7 در مربع پایینی. در مربع میانی 7 بالایی است و یک در این مربع قرار بگیرد. 7 دیده نمی شود، پس باید در مربع بالایی در ستون اول 7 حالا دقت کنید که در یکی 7 است و در مربع پایینی در ستون دوم، پس از خانه های ستون سوم مربع میانی قرار می گیرد. در ستون سوم مربع میانی، دو عدد (دو سرنخ) از قبل در 7 گذاشته شده، بنابراین تنها مکان صحیح عدد خانه حرف آ است. در خط های افقی مربع های بالایی (افقی) 7 به اعداد دارد و مربع سمت 7 نگاه کنید. مربع سمت چپ عدد 7 1 4 5 6 7 6 2 6 1 آ 9 7 5 ب 3 8 د 6 4572 8 7 8 1 5 8 9 ج 3 4 باید در مربع میانی جای بگیرد. 7 راست نیز. پس عدد مربع سمت راست، در خط افقی بالایی 7 حالا عدد مربع سمت چپ، در خط میان، پس 7 است و عدد باید در خط پایین مربع میانی قرار بگیرد. از 7 عدد آنجا که در این خط تنها یک سرنخ وجود دارد، پس دو احتمال (ب یا ج) می توان در نظر 7 برای عدد گرفت. اکنون از جهت دیگر (ستون عمودی) به آن نگاهی می اندازیم. در شبکه عمودی میانی در مربع در ستون سمت راست است و در مربع 7 میانی عدد پایین، در ستون سمت چپ. از آنجا که هیچ عددی در هیچ خطی (افقی یا عمودی، چپ یا راست) و هیچ مربعی نباید تکرار شود ( قانون طلایی)، پس در مربع بالایی، خانه حرف 7 تنها جای صحیح عدد ج است. 2 متوسط 2 متوسط پیچیده پیچیده 1 متوسط 1 متوسط جواب ها 6 4 8 4 8 3 3 1 8 9 7 3 2 6 2 8 1 8 5 7 4 3 8 8 8 2 5 7 4 4 39 7 2 6 9 7 2 8 7 4 6 1 7 4 3 5 2 7 7 9 9 7 8 5 2 4 9 8 2 8 1 2 5 7 9 2 6 1 7 6 5 1 2 7 2 7 6 4 1 1 8 5 1 2 3 7 6 5 8 8 4 1 4 1 8 8 3 4 2 37 6 4 3 5 4 6 7 5 6 5 1 3 8 8 5 2 3 8 5 1 1 9 3 4 3 2 8 7 6 7 4 8 6 6 3 6 9 6 1 3 5 4 2 2 9 7 8 1 2 8 3 9 6 8 9 1 9 5 3 7 3 4 2 1 4 4 5 8 3 9 2 6 5 4 4 1 1 9 9 6 2 1 5 8 9 9 3 6 2 5 3 8 5 7 3 6 7 1 3 6 6 7 9 5 9 7 6 8 1 1 9 5 4 7 8 7 1 3 3 7 6 5 2 5 5 2 3 6 2 4 9 2 1 4 6 6 4 4 9 3 9 4 5 8 5 2 1 1 2 4 2 3 8 8 7 9 6 2 4 9 4 5 9 2 5 7 1 8 5 9 9 2 7 1 6 6 3 8 34 8 4 5 6 6 4 2 9 5 7 3 5 4 7 1 8 4 9 2 4 1 9 7 7 3 7 3 3 6 2 6 5 8 65 1 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=