Salam Toronto

70 February 22, 2018 1396 اسفند 3 پنجشنبه Salam Toronto Weekly فروردین مرداد شهریور خرداد تیر اردیبهشت فـــــال هفتــــه!!! خرداد ماهی های عزیز، از امروز شروع کنید! خورشید در بالای نشانه ی شما تا چهار هفته ی آینده قرار دارد. فقط یک بار در سال این اتفاق می افتد. به این منظور است که یک چشم انداز خاص از خودتان دارید که رضایت بخش است. به همین دلیل است که رئیس، والدین و همکاران تان فکر می کنند که شما موفق، شوخ طبع، صالح، باهوش و حتی شگفت انگیز هستید. اردیبهشت ماهی های عزیز، تا چهار هفته ی آینده همچنان محبوبهستید! اطرافیان دوستدارند که شما را ببینند. میخواهند که مثلشما پرنسباشند؛ و همچنین می خواهند شما در جلسات، توابع و موارد خاصحضور داشته باشید. تعاملات شما با دوستان تان افزایش می یابد و همینطور در گروه ها، باشگاه ها و سازمان ها حضور پر رنگ تری خواهید داشت. این یک زمان بسیار عالی در یک سال برای شماست تا اهداف خودتان را سازمان دهی کنید. تیرماهیهایعزیز، اینهفتهو تا چهار هفتهیآینده تمایل بیشتری به سفر های دور دستدارید. به طور کلی، اینسفرها بیشتر کاریو خانوادگی می باشند. البته اگر صورت فلکی قوسدر نمودار شما باشد - فقطمشغولسفر کردن هستید. در هرصورتاز هر فرصتیبرایایجادتغییراتاستفادهکنیدکهبرایشما جالبخواهدبود.همینطورمیخواهیدجهانخود را از لحاظ فکری و عملی گسترش دهید. به همین دلیل استکه از مطالعهچیزهایجدید و یا از تجربه موقعیتهایمختلفلذتخواهیدبرد. فروردین ماهی های عزیز، از آنجایی که روز تولد شما در حال نزدیک شدن است، به این معنی است که سال شخصی شما روبه پایان است. همچنین به این معنی است که چهار هفته زمان دارید تا در مورد آنچه که شما برای سال جدید می خواهید فکر کنید و بعد از تولدتان انجام دهید. می توانید تفریح کنید و هر طوری که دوست دارید زندگی کنید تا به اهداف خود برسید. مرداد ماهی های عزیز، این هفته و تا چهار هفته ی آینده، احساساتی هستید. به این دلیل است که با خودتان بیشتر خلوت می کنید و ارتباط برقرار می کنید. این رفتار به شما این امکان را می دهد که درون خود را بیشتر ببینید. ممکن است حتی از برخی چیزها که با آن ها آشنا نبودید را در درون خودتان شناسایی کنید. حتی ممکن است تجربیاتی کسب کنید که برای شما تحول روانشناختی به همراه داشته باشد. شهریور ماهی های عزیز، تا چهار هفته ی آینده، خورشید خلاف نشانه ی شما قرار دارد، این اتفاق فقط یکبار در سال رخ می دهد. فرصتی خواهید داشت تا از طریق ارتباط با دیگران خودتان را بیشتر بشناسید. ممکن است در این مدت روابط تان را مورد بررسی قرار دهید و از خودتان بپرسید که در این رابطه چه نیازهایی دارید و ایا شما را در زندگی پر می کنند یا نه؟! در ارتباط با این موضوع، چه نیازی به دیگران دارید؟ 647-643-1972 حمل کالاهای تجاری و شخصی از/به کلیه نقاط جهان

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=