Salam Toronto

February 22, 2018 Salam Toronto Weekly 60 1396 اسفند 3 پنجشنبه پانزده سال پیش در همین هفته ) منتشر شد 2003 فوریه 27 (پنجشنبه 117 مطالب زیر پانزده سال پیش در همین هفته در سلام تورنتوی شماره اولین نفری که گناه نکرده : 2003 فوریه 27 سلام تورنتو، پنجشنبه یادداشت به قلم حمید تقوی هفته قبل به مهمانیرفته بودم که با یکیاز بستگان قدیمی یعنی خانم یادی روبرو شدم. خانم یادی با دخترشسهیلا زندگی می کند، از پسر دو ساله او مراقبتمی کند تا بتواند سرکار برود. نیمه های میهمانی شنیدم که خانم یادی با بانوی دیگری به نام خانـم رازی دربـاره جنگ بـا عراق صحبت می کند. می دانستم که خانم رازی خودش از نزدیک جنگ را تجربه کرده. او در جریان جنگ عراق علیه ایران در تهران سکونت داشته و تمام سختی ها و نکبتهای آن جنگو از جمله حمله عراق به شهرهای ایران با موشکهای اسکاد را تجربه کرده بود و از همه بدتر پسرش را هم در در آن جنگ از دست داده بود. وقتی 80 دهه از خانم رازی پرسیدند که نظرش درباره جنگ با عراق چیه، با پاسخ خودش همه را سورپرایز کرد. او با تمام وجود طرفدار جنگ بود. فکر نمی کردم کسی که خودش به صورت دست اول مصائب جنگ را تجربه کرده خواستار جنگ باشد. اما خانم رازی خودش توضیح داد: «صدام یکجنایتکار دژخیم و خونخوار است به نظر من او باید دستگیر شود و به بدترینشکل در خیابانها کشیده شود و بعد هم جلوی تمام دنیا به خاطر جنایتش محکوم شـود. عدالت را فقط اینطوری می شه اجرا کرد.» ـ «بله، این کار خوبیه، اما مطمئنا راههای بهتر از جنگ هم برای این هدف وجود داره.» ـ «البته من برای جنگشرط و شروط دارم. صدام را باید بدون این که آسیبی به مردم عراق برسه به سزای اعمالشبرسانند. مردم عراقخودشان جزو قربانیان صدام بوده اند. دیگر هیچ آدم بیگناهی نباید به خاطر صدام کشته بشه.» ـ «ولی این کار چگونه ممکنه؟ معمولا جنگها با مرگمردم بیگناه همراهه.» ـ «آیا نیروهای پلیس وقتی دنبال یک جنایتکار هستند به مردم عادی شلیک می کنند؟ اگه این ) در سلام 2003 مارچ 20( این مطلب درست سه هفته قبل از حمله آمریکا به عراق تورنتو به چاپ رسید هم جورج 2003 فوریه 26 روز چهارشنبه بوش رئیس جمهور آمریکا هم تونی بلر نخست وزیر انگلیس تلفنی با ژان کرتیین نخست وزیر کانادا صحبت کردند و این در حالی بود که کرتیین چهارشنبه شب راهی یک روزه رسمی به مکزیک شد. مکزیک 3 سفر یکی از اعضای کلیدی شورای امنیت سازمان ملل در حال حاضر است. جورج بوش در تماس خود می خواست توصیحات بیشتری درباره طرح کانادا بداند. سرباز کانادایی که به علت 4 خانواده یکی از بمباران آمریکا در افغانستان کشته شدند میگویند مدالی از آمریکا دریافت نخواهند کرد. پل دایر پدر اینسورث دایر گفت: «من علاقه ای به این مدال ندارم. آنها فقط می خواهند مدالتان را نگه دارید گفت و گوی تلفنی جورج بوش و تونی بلر با ژان کرتیین کانادا پیشنهاد کرده است که تنها اگر عراق تا مارچ خود را خلع سلاح نکند به آن کشور 28 حمله شود. دقیقه 15 مکالمه جورج بوش و کرتیین طول کشید. بلافاصله پس از آن که کرتیین گوشی را زمین گذاشت تونی بلر نخست وزیر انگلیس تلفن زد. به نظر می آید که کانادا و مکزیک موضع مشابهی در مورد عراق دارند و هر دو معتقدند که باید از طریق سازمان ملل عمل شود. ظاهر خوب از خود نشان دهند. مدال جای پسر مرا پر نمی کند.» در ماه اپریل گذشته چهار سرباز کانادایی در افغانستان در جریان بمباران اشتباهی آمریکایی کشته شدند. Friendly Fire ها موسوم به جنایتکار در یکساختمان میون مردم بیگناه پنهان بشه آیا ماموران پلیس روی کل ساختمان بمب می ریزند؟ پس باید راهی پیدا کنند که صدام رو بدون آسیب رساندن به مردم غیرنظامی به مجازات برسانند، تمام کسانی که به پا گرفتن صدام و مسلح کردن او کمک کردند هم مسئول شناخته شوند. صدام که همین دیروز به یک جنایتکار تبدیل نشده! او همیشه یک خونخوار بوده و دنیا هم همیشه این را می دانسته. اگه به سال 20 خاطر کمکهای ابرقدرتها نبود صدام قبل از میون رفته بود. آنهایی که به صدام کمک کردند هم باید مسئولشناخته بشن. چون آنها هم در مرگ پسر من و خیلی از ایرانی ها و کردها و عراقی های بیگناه دیگه به دست صدام سهیم بودند. وقتی یک جنابتکار رو در دادگاه محاکمه میکنند، هر کسدیگه ایهم که به او کمککرده مسئولمیشناسند.اگربرایجنایتهایمعمولیچنین روشی اعمال می شه، چرا نباید در مورد جنایتهای جنگی هم همینطور باشه؟ اگه قدرت کسانی که به صدام کمک کردند، چه ابر قدرت و چه افراد معمولی، مسئول شناخته شوند، شاید دیگه شاهد خلق این دیکتاتورها و رشد آنها و تبدیل آنها به خونخوارانیکههمهدنیارادچاربیثباتیمیکنند و سببمرگمیلیونهانفرمیشوند، نباشیم.» ـ «ولی چه کسی باید این عدالت رو اجرا کنه؟» ـ «شرط من اینه، کسی باید این کار رو بکنه که خودش هیچ جنگی رو شروع نکرده، کسی که آدم بیگناهی رو نکشته، کسی که از دیکتاتورها طرفداری نکرده، کسی که اسلحه نفروخته، آخه چگونه کسی که از جنگ سود ببره می تونه از صلح طرفداری کنه؟» گفتههایخانمرازیمنوبهیادگفتهایدربارهعیسی مسیحدر دو هزارسال پیشانداخت. میگویندوقتیگروهیجمعشده بودندکه زنیرا بهگناهاعمالنامشروعسنگبارانکنند،عیسیجلوی جمعیت ایستاد و گفت: «بذارین اولین سنگ رو کسیبزنهکههیچگناهیمرتکبنشده.»

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=