Salam Toronto

February 22, 2018 1396 اسفند 3 پنجشنبه Salam Toronto Weekly D T: (905) 889-2526 فروشگاههای منطقه یورک در تعطیلات رسمی باز باشند یا بسته؟ نظر شما چیست؟ گرفتن تست تنفس از رانندگان مست و تحت تاثیر، آسانتر می شود! اتاقخبرسلامتورنتو در روز فامیلی ـ دی امسال حتما مشاهده کردید که بسیاری از بیزنس ها و فروشگاههای منطقه یورک باز بودند. اما در روز خانواده سال گذشته این گونه نبود. علت آن است که شورای منطقه یورک در نوامبر گذشته ماده ای را تصویب کرد که به بیشتر بیزنس های این منطقه اجازه می دهد در تعطیلات رسمی باز باشند. ولی همه این موافق این تصمیم نیستند. در انتاریو یکقانون استانی وجود دارد که به موجب آن بخش اعظم بیزنس های انتاریو می باید در تعطیلات رسمی بسته روز است که به 9 باشند. (تعداد تعطیلات رسمی در انتاریو می گویند.) Statutory holidays آنها اما منطقه یورک در نوامبر سال گذشته ماده ای را به تصویب رساند به نام که بیزنس های منطقه Holiday Shopping Bylaw یورک را از اجرای قانون مذکور مستثنی می کند؛ به عبارت دیگر، بیزنس های منطقه یورک مجبور به رعایت قانون بسته بودن در تعطیلاترسمی نیستند. شهرداری مجزا تشکیل می شود که جمعا 9 منطقه یورک از نماینده در شورای شهر منطقه یورک هستند. در 20 دارای عضو شورای شهر به ماده 20 تن از 17 ، رای گیری ماه نوامبر مذکور رای مثبت دادند و با آن موافقت کردند. نمایندگان مارکام، وان و ریچموندهیلدر شورایمنطقه یورک نفری بودند که با ماده مذکور موافقت کردند. 17 جزو اتاق خبر سلام تورنتو نشستن پشت فرمان در حال مستی یا تحت تاثیر مواد مخدر کار بسیار اشتباهی است. شما خوانندگان عزیز هم این را خوب می دانید و حتما از این کار خودداری می کنید. کمتر روز یا هفته ای است که خبر از تصادف منجر به مرگ ناشی از مصرف الکل یا مواد مخدر منتشر نشود. تعداد بالای تلفات ناشی از این گونه تصادفات باعث شده اخیرا شایعاتی رواج پیدا کند مبنی بر اینکه حداکثر مجاز 0.05 کنونی به 0.08 مقدار الکل در خون حین رانندگی از کاهش یابد. خبر تازه کندین پرس روز سه شنبه از اتاوا گزارش داد که دولت فعلا در نظر ندارد حد جنایی میزان الکل در خون را پایین اما فرانک اسکارپیتی شهردار مارکام یکی از سه نفری بود که با آن مخالفتکردند. هزار کارمند 64 فرانکاسکارپیتی میگوید در مورد این ماده با و کارگر فروشگاههای منطقه مشورتی نشده است، در حالی که این ماده بر زندگی آنها تاثیر مستقیم دارد. شهردار مارکام تنها کسی نیست که خواهان لغو ماده مذکور، و بسته بودن بیزنسها در تعطیلات رسمی است. فعالان کارگری و بعضی سیاستگذاران دیگر هم از دولتشهر منطقه یورکخواسته اند که این ماده را لغو کند. شورای کار تورنتو و منطقه یورک به تازگی پتیشنی به صورت آنلاین پستکرده اند که از نمایندگانشورای منطقه یورکمی خواهد این ماده را مورد بررسی مجدد قرار دهند. بیاورد، بلکه توجهش به لایحه ای است که اخیرا برای بررسی و تصویب به پارلمان تقدیم کرده که به موجب آن تست گرفتن از رانندگان در کنار جاده ها آسانتر می شود و پلیس می تواند هر راننده ای را البته به طور قانونی متوقف کند و از او تست الکل یا مواد مخدر بگیرد. این لایحه بخصوص با توجه به قانونی شدن ماری جوانا در آینده نزدیک تهیه شده. تست کنار جاده به موجب لایحه جدید تست گرفتن کنار جاده به پلیس اجازه خواهد داد تا از هر راننده ای که به طور قانونی متوقف کند، تست تنفسی بگیرد. قوانین کنونی اجازه می دهند که فقط از کسانی که مشکوک به مصرف الکل هستند تست گرفته شود. لایحه جدید در صورت تصویب به پلیس اجازه می دهد که تحقیقات بیشتر و تست های دقیق تری از راننده در ایستگاه پلیس بگیرد. هدف لایحه جدید این است که تعداد بیشتری از رانندگانی که بیشتر از حد مجاز «نوشیده اند» را به دام اندازد. اختیارات استانی نکته مهم این است که بیشتر استانها و قلمروهای کشور در چارچوب اختیارات استانی، مقرراتی را به اجرا گذاشته و کاهش داده اند. 0.05 حداکثر مجاز را به پژوهش ها نشان می دهد که نشستن پشت فرمان با میزان خطر تصادف منجر به مرگ را دو برابر افزایش می 0.05 این خطر را به سه برابر می رساند. 0.08 دهد و میزان امیدها این است که لایحه جدید که تنها تست های کنار جاده را آسانتر می کند بتواند با موج تصادفات ناشی از مصرف الکل و مواد مخدر مقابله جدی کند.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=