• نرخ بهره پایه همچنان در رقم بی سابقه نیم درصد ثابت ماند