• کانادا خواهان پاسخگویی ایران درباره علت مرگ دکتر سید امامی شد

hajiagha

حاجی آقا – ۲۰

(حاجی) دستمال را برداشت و دماغ محکمی گرفت: مقصودم اینه که لپ مطلب را به شما بگم، تا چشم و گوشتان باز بشه و…