• نیاگارا ـ آن ـ د ِـ لیک

book1

حاجی آقا

(ادامه صحبت ها در هشتی خانه حاجی): ـ برای ما چه فرقی می کنه، ما که اسکناس نگه نمی داریم، وانگهی زمان رضاشاه هم…