• چیزهای خوبی که آنتونی بوردین از خود به جا گذاشت!