معرفی لایحه ضد نژادپرستی در انتاریو

پ پ پ

چهارشنبه 29 مارچ مایکل کوتو وزیر مسئول ضدنژادپرستی انتاریو لایحه ای را معرفی کرد که در صورت تصویب نظامنامه Directorate ضدنژادپرستی انتاریو را قانونی خواهد کرد. بدین ترتیب چارچوبی برای ترغیب مساوات در میان گروههای نژادی گوناگون در سراسر استان انتاریو به وجود خواهد آمد.

این اقدام در کانادا سابقه نداشته است و در صورت تصویب استان انتاریو را به عنوان پیشتاز مبارزه برای حذف نژادپرستیِ سیستماتیک تبدیل خواهد کرد.

در طول سال گذشته و به دنبال صدور نظامنامه ضد نژادپرستی استان، جلسات مشورتی عمومی با مردم برگزار شده که در آن جلسات بر نیاز به قانونی شدن این نظامنامه برای تداوم تلاش دولت در مبارزه با نژادپرستی تاکید شده.آگهی

در صورت تصویب این لایحه اطمینانِ قانونی از اقدامات ضد نژادپرستی دولت به صورت پایدار و مسئولانه از طریق توسعه یک استراتژیِ چندین ساله، به وجود خواهد آمد.

این لایحه همچنین دولت را قادر خواهد ساخت که برای موسسات تابعه و بخش دولتی خود برای جمع آوریِ اطلاعات مربوط به نژاد، ایجاد چهارچوبی برای ارزیابی اثرات اجرای اقدامات ضد نژادپرستی، دستورالعمل صادر کند و چشم اندازی از سیاستها و برنامه های آنها به وجود آورد.

حفاظت از اطلاعات شخصی مردم در این لایحه با تاکید بر نظارتِ «مسئول اطلاعات شخصی» Privacy Commissioner بر این قانون، تضمین شده است.

در فوریه 2016 نظامنامه ضد نژادپرستی در انتاریو ارائه شد که گزارش آن در سلام تورنتوی ۹ مارچ ۲۰۱۶ به چاپ رسید.

همچنین در مصاحبه سال گذشته سلام تورنتو با نخست وزیر انتاریو به مناسبت نوروز، در جواب سئوالِ انگیزه دولت برای ارائه این نظامنامه، کاتلین وین گفت: «می بایست ذره بین برای دیدن نژادپرستی را به دست گیریم و با آن سراسر ارکان دولت را از جهت سیاستگذاری های دولت ارزیابی و بازبینی کنیم.»

پیش بینی می شود که تا سال 2031 حدود 40 درصد از جمعیت انتاریو را گروههای نژادی مختلف تشکیل دهند.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید