تعداد خرسهای قهوه ای در آلبرتا چهار برابر شده

پ پ پ

به نظر می آید جمعیت خرس های قهوه ای Grizzly Bears در آلبرتا بیشتر شده. علت آن است که برخورد انسانها با خرس های قهوه ای در این استان بین سالهای 1999 تا 2014، حداقل چهار برابر شده.

از سوی دیگر پژوهشگران می گویند تعداد برخوردها بین انسانها با خرسهای سیاه، گرگ ها و شغالها در طی این دوره تغییری نکرده.

تحقیقات جداگانه دیگری هم نشان دهنده افزایش جمعیت خرسهای قهوه ای در این استان است.آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید