تاثیر نصب حفاظ روی پل خیابان بلور در کاهش خودکشی ها

پ پ پ

پل معروف خیابان بلور تورنتو که زمانی دومین نقطه خودکشی در آمریکای شمالی بود، مدتهاست به دلیل برخوردار شدن از حفاظ دیگر شاهد این گونه اتفاقات وحشتناک نبوده.

در سال 2003 به دنبال وقوع خودکشی های متعدد مسئولان تورنتو تصمیم گرفتند یک حفاظ توری در دو سمت این پل نصب کنند.

پژوهشی که توسط بیمارستان سانی بروک تورنتو انجام شده این هفته منتشر شد. در این پژوهش تعداد خودکشی ها در11 سال قبل از کشیده شدن حفاظ با 11 سال بعد از کشیده شدن حفاظ مقایسه شده.



آگهی

این پل به Bloor Viaduct معروف است. این پل از روی بزرگراه معروف دان ولی پارک وی تورنتو می گذرد، و در این نقطه بود که افراد دچار بحران های روحی خود را به پایین پرت می کردند.

پژوهش مذکور نشان می دهد طی 11 سال قبل از سال 2003، به طور متوسـط سالـی 9 نفر بـا پریـدن از روی ایـن پــل، خودکـشی می کردند. اما از زمان کشیده شدن حفاظ در سال 2003 تاکنون تنها یک نفر با پریدن از این پل خودکشی کرده.

زمانی این پل به دلیل تعداد زیاد خودکشی ها به دومین نقطه برای خودکشی در آمریکای شمالی ـ بعد از پل گلدن گیت سانفرانسیسکو ـ تبدیل شده بود.

به گفته پژوهشگران خوشبختانه تعداد خودکشی ها در سطح تورنتو طی این سالها کاهش پیدا کرده. به عبارت دیگر تعداد پرش های به قصد خودکشی از دیگر پل های تورنتو نیز کاهش یافته.

پژوهشها نشان می دهد در پلهای دیگر کانادا نیز بعد از کشیده شدن حفاظ تعداد خودکشی ها کاهش یافته. برای نمونه در پل High Level Bridge در شهر ادمونتون نیز بعد از کشیده شدن حفاظ در سال 2015 تعداد پرش های به قصد خودکشی و تلفن های ناشی از ناهنجاریهای ذهنی ـ روانی از روی پل به نیم کاهش یافته.

به طور متوسط تعداد خودکشی ها در تورنتو از سالی 257 مورد در طول 11 سال قبل از کشیده شدن حفاظ، به سالی 234 مورد طی 11 سال بعد از کشیده شدن حفاظ کاهش پیدا کرده.

کارشناسان معتقدند خودکشی قابل پیشگیری است، و باید منابع بیشتری را صرف پیشگیری کرد، از جمله کنار پلها حفاظ کشید و در ضمن علامت هایی نصب کرد که افراد را در لحظات بحرانی به مراکز کمک دهنده هدایت کنند.

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید