بازدید از ساختمانهای تورنتو

پ پ پ

علاقمندان به فرهنگ و هنر، توریسم و تورنتو گردی، شنبه و یکشنبه 27 و 28 می توانند بیشتر از 100 ساختمان مهم تورنتو را رایگان ببینند. بنابراین به مناسبت 150 سالگی کانادا از ساختمانهای مهم از نظر معماری، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی بازدید کنید و این فرصت را که هر سال فقط یکبار به وجود می آید از دست ندهید. 

Doors Open Toronto

When: Saturday, May 27 and Sunday, May 28
Where: Citywide at more than 100 buildings
Website: www.toronto.ca/doorsopen

Loading Facebook Comments ...