اهمیت معرفی بهتر نوروز به کانادا

پیام و آئین و رسم های نوروز را ثبت کنیم و به دوستان و همسایگان و همکاران کانادایی مان معرفی کنیم و برای نسلهای بعدی مان به ارمغان بگذاریم:
مردمان بخرد اندر هر زمان
راز دانش را به هر گونه زمان
گرد کردند و گرامی داشتند
تا به سنگ اندر همی بنگاشتند
رودکی سمرقندی

شیفتگی مان به طبیعت و زیبایی هایش را که در نوروز فوران می کند، با دیگر شهروندان کانادایی در میان بگذاریم:
چون پرند نیلگون بر روی پوشت مرغزار
پرنیان هفت رنگ اندر سرآرد کوهسار
فرخی سیستانی
و عشق خیامی مان به زمان حال و درک احوال و اعتدال را بیشتر با دیگران در میان بگذاریم؛ بخصوص در ایام نوروز:
باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار
تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کِشت
خیام نیشابوری

سه هزار سال است نوروز را در ایران و سرزمین های مجاور آن، در قفقاز، در خاورمیانه، آسیای مرکزی، غرب آسیا و حوزه بالکان جشن می گیرند.آگهی

از ایرانی ـ کانادایی ها و ایرانی ـ آمریکایی های عزیز باید سپاسگزار بود که اینک نوروز را به کانادا و آمریکا آورده اند.

اجازه دهید به قول فلاسفه یک صغرا ـ کبرا بکنیم ببینیم نتیجه چه از آب درمی آید.

صغرا: نوروز کهن ترین رسم ایرانیان است
کبرا: پیام نوروز صلح و دوستی و آشتی است
نتیجه: ایرانیان از بیش از سه هزار سال قبل صلح و دوستی و آشتی را جشن می گیرند.

فرزندان عزیز ما اینجا، نسل جوان ایرانی تباران کانادایی در کوله بار فرهنگی خود چند کتاب مثل آثار فردوسی، خیام و حافظ، و چند رسم خوش رنگ و حال نظیر نوروز را دارند تا با دوستانشان شریک شوند.

نسل های آتی مهاجران ایرانی تبار در کانادا و آمریکا از شما نسلهای اول و دوم مهاجران ایرانی تبار تشکر خواهند کرد که نوروز را برایشان حفظ کرده اید.

در این دنیای پرتحول و شتاب و ریسک، نوروز بیرق ماست؛ بیرق صلح و آشتی و دوستی؛ کنار چادری پر از ارمغان های شاد و شیک، آئین هایی در ستایش طبیعت، به دور از ایدئولوژی، فارغ از تعصب.

عزیزان، فراموش نکنید که آئین نوروز آسان به دست ما نرسیده. ایرانیان بیش از سه هزار سال از این آئین مراقبت کرده اند و آن را از گزند جهل و خرافه و تعصب مصون داشته اند و به دست ما رسانده اند.

ما نیز می باید آن را از گزند متعصبان از هر جمعیت و نحله ای که باشند مصون نگه داریم.

نوروز زیباترین و غنی ترین و معنادارترین توشه ما برای کانادای عزیزمان است. کوشش کنیم شهروندان دیگر، همسایگان و دوستان و همکلاسی ها و همکارانمان را با نوروز و آئین هایش آشنا کنیم، و بگوییم که از سه هزار سال پیش ما با نوروز به ستایش صلح و دوستی و آشتی می ایستیم.

عزیزان! دانشگاهیان! دانشجویان! هنرمندان! شهروندان ارشد! جوانان عزیز کامیونیتی ایرانی تباران کانادا! در معرفی و ترویج آئین های نوروزی سنگ تمام بگذارید!

از کوروش و منشور صلح و دوستی و همزیستی او بنویسید و بگویید؛ از باربد و نکیسا، از بربط رودکی، از شاهنامه فردوسی، از بهاریه های حافظ، از پندهای بنی آدم سعدی، و از اندرزهای انساندوستانه مولوی و از رباعیات خیام در درک حال بنویسید و بگویید.

این آینده نگری شما را تاریخ ثبت خواهد کرد و آیندگان پیوسته از آن به نیکی یاد خواهند کرد.

نوروزتان مبارک

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید