تعداد امضاهای پتیشن کنگره ایرانیان کانادا از ده هزار فراتر رفت

پ پ پ

سه شنبه 20 دسامبر و پس از سه ماه و نیم از ثبت پتیشن 553-e (ایران) در وب سایت پارلمان کانادا، تعداد امضاهای آن از ده هزار نفر گذشت. این پتیشن توسط بیژن احمدی رئیس هیئت مدیره کنگره ایرانیان کانادا و با پشتیبانی مجید جوهری نماینده لیبرال ریچموندهیل در پارلمان کانادا در 7 سپتامبر در وب سایت پارلمان کانادا ثبت و به جریان انداخته شد که تا 5 ژانویه 2017 برای امضا کردن آن فرصت است.

این پتیشن از دولت کانادا می خواهد برای «برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با ایران که شامل بازگشایی سفارتخانه های دو کشور است اهمیت وافر» قائل شود.آگهی
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید